Standardy SUS 2.0

Misja firmy

Teichert & Partners buduje pozycję LIDERA dzięki uzyskaniu SYNERGII działań z każdym Klientem Firmy. Naszą misją jest bycie NAJSKUTECZNIEJSZĄ firmą na rynku szkoleniowo-doradczym. 
Osiągamy to dzięki gruntownej wiedzy i umiejętnościom z obszaru psychologii, implikowaniu ich do świata biznesu oraz myśleniu skoncentrowanym na osiągnięciu sukcesu. Sukcesu naszego Klienta, który wzmacnia misję Teichert & Partners.
 
Nasza Misja związana jest z WARTOŚCIAMI a więc zbiorem zachowań, które  wzmacniają wewnętrznie Teichert & Partners i tworzą przewagę konkurencyjną.
 1. Relacyjność. Zdolność do nawiązywania oraz utrzymywania długotrwałych, opartych na wzajemnym szacunku i partnerstwie relacji pomiędzy pracownikami oraz z  Klientami.
 2. Komunikacja. Zgłębianie wiedzy oraz poszerzanie umiejętności z zakresu komunikowania się w celu pogłębiania zdolności do rozumienia potrzeb Klienta, prezentacji własnych poglądów oraz unikania gier psychologicznych uniemożliwiających osiąganie wspólnych celów.
 3. Różnorodność. Poszanowanie ludzi ze względu na ich różnorodność: płeć, wiek, pochodzenie, wyznanie, wykształcenie, stopień niepełnosprawności, orientację seksualną. 
 4. Rozwój/innowacyjność. Nieustanne poszukiwanie obszarów kompetencyjnych i wiedzowych oraz metodologicznych, które można ulepszyć, poprawić, zwiększyć ich atrakcyjność i adekwatność do stanu i oczekiwań firm oraz potrzeb ludzi, z którymi współpracujemy.  
 5. Zaangażowanie. Bez niego nie ma energii związanej z determinacją i świeżości w tym co robimy, czym się zajmujemy. 
 6. Myślenie sukcesem. Widzenie pracy przez pryzmat obopólnej korzyści zarówno dla Klienta jak i Teichert & Partners. Sukces rozumiany również jako ten finansowy. 

CELEM STRATEGICZNYM jest osiągnięcie pozycji lidera w kategorii podmiotów prywatnych, komercyjnych pracujących w obszarze edukacji osób przynależących do Społeczności Kreatywnej. CELE OPERACYJNE oparte są na bardzo precyzyjnym i konsekwentnym budowaniu portfela klientów biznesowych oraz instytucjonalnych. W 2017 roku planowane jest poszerzenie obszaru działań o studia licencjackie „Psychologia w zarządzaniu”. Powołanie ich do życia w oparciu o autorski program, we współpracy z jedną z Uczelni Wyższych. Dzięki temu będziemy mogli połączyć świat nauki i edukacji ze światem biznesu i zaspokojenia jego faktycznych potrzeb jeśli chodzi o przyszłych pracowników z optymalnym pakietem kompetencyjno – wiedzowym.

Cele i zakres świadczonych usług

Teichert & Partners Psychologia i Biznes określa cele i zakres tematyczny świadczonych przez siebie usług rozwojowych zgodnie z wymaganiami wyspecyfikowanymi przez Klienta. Są one ustalane drogą wywiadu bezpośredniego z osobą reprezentującą Klienta – może być to właściciel, menedżer liniowy, menedżer ds. szkoleń i/lub kadr lub inna osoba oddelegowana przez Klienta do kontaktu z Teichert & Partners. W dalszej kolejności ustalenia mogą być podejmowane również w formie rozmów telefonicznych i wymiany wiadomości mailowych. Teichert & Partners przeprowadza każdorazowo badanie potrzeb rozwojowych, adekwatne dla danego Klienta. Może mieć ono formę przeprowadzenia ankiety wśród wszystkich lub wśród części pracowników, którzy mają uczestniczyć w procesie usługi rozwojowej, jak i formę wywiadów bezpośrednich. Wybór odpowiedniej metody i technik badania potrzeb rozwojowych zależy m.in. od:

 • ilości osób, które mają uczestniczyć w procesie rozwojowym;
 • czasu trwania i zakresu usługi rozwojowej;
 • możliwości oraz preferencji ze strony Klienta;
 • adekwatności badania potrzeb rozwojowych dla pracowników Klienta w danej sytuacji.

Zakres tematyczny usługi rozwojowej, który został wskazany przez Klienta, może zostać zweryfikowany po uzyskaniu wyników przeprowadzonego badania potrzeb rozwojowych. Klient otrzymuje każdorazowo informację o wynikach badania potrzeb rozwojowych w formie zbiorczego podsumowania (w formie pisemnej i/lub ustnej). Otrzymuje również uargumentowaną merytorycznie na jego podstawie propozycję zakresu tematycznego usługi rozwojowej. Podlega ona dalszym ustaleniom. Cele dla usług rozwojowych formułowane są na trzech poziomach zdobywania kompetencji: wiedzy, umiejętności i postaw. W niektórych przypadkach cele mogą zostać określone jedynie wobec jednej lub dwóch spośród wyżej wymienionych kategorii – w zależności od adekwatności dla danej sytuacji – zakresu tematycznego usługi rozwojowej. Cele dla usług rozwojowych formułowane są w możliwie najbardziej behawioralnej i czytelnej formie, w oparciu o wybrane kryteria określone w zasadzie SMART. Według jej zaleceń cele powinny być określone w sposób:

 • szczegółowy;
 • mierzalny;
 • ambitny;
 • realny (osiągalny).

Kadra zarządzająca

Hubert Teichert – właściciel, zarządza kadrą oraz procesami głównych projektów komercyjnych.

Paweł Roszkowski – kierownik studiów podyplomowych realizowanych we współpracy z Collegium Balticum

Joanna Filipczak – zarządza pisaniem oraz realizacją projektów dofinansowanych z funduszy europejskich.

Joanna Kołtoniak – zarządza działem handlowym oraz utrzymaniem relacji z klientami biznesowymi.

Piotr Ząbecki – zarządza działem marketingu i social media. Kreuje i realizuje główne nurty projektów marketingowych Teichert & Partners a także niektórych naszych Klientów.

Kadra pracownicza

Teichert & Partners Psychologia i Biznes zapewnia zatrudnianie do wykonywania usług rozwojowych wykwalifikowaną kadrę, która spełnia następujące wymagania:

 • posiada doświadczenie zawodowe lub wykształcenie adekwatne do prowadzonych usług rozwojowych;
 • posiada doświadczenie związane z udziałem w realizacji co najmniej dwóch usług rozwojowych.

Teichert & Partners w celu potwierdzenia spełniania przez współpracujących trenerów, coachów i doradców wyżej wymienionych warunków prowadzi ewidencję umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy firmą a poszczególnymi osobami. Posiada również systematycznie aktualizowane życiorysy zawodowe swoich współpracowników świadczących usługi rozwojowe oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie certyfikatów i zaświadczeń, poświadczających dążenie do stałego podwyższania swoich kwalifikacji. Teichert & Partners zawiera ze stałymi współpracownikami wykonującymi usługi rozwojowe  porozumienia o stałej współpracy, którego strony deklarują nawiązanie stałej i regularnej współpracy w obszarze wykonywania usług rozwojowych (w obszarze projektowania oraz realizacji szkoleń i warsztatów oraz w obszarze realizacji doradztwa, coachingu i superwizji). Teichert & Partners zachęca członków współpracującej ze sobą kadry świadczącej usługi rozwojowe do udziału w organizowanych szkoleniach, konferencjach, seminariach i innych formach rozwoju. Stali współpracownicy otrzymują możliwość bezpłatnego udziału lub zniżkę w stosunku do standardowego kosztu szkolenia.

Wymagania dotyczące usług rozwojowych

Teichert & Partners Psychologia i Biznes świadczy usługi rozwojowe oraz kieruje się wymaganiami, standardami w zakresie dostarczanej usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poprzez wymagania rozumie się wymagania określone przez klienta oraz nieokreślone przez klienta, ale niezbędne do realizacji usługi.

Standardy Teichert & Partners w świadczeniu usług rozwojowych:

 1. W trakcie pierwszego etapu rozpoznania potrzeb rozwojowych właściciel i/lub pracownicy Teichert & Partners spotykają się z przedstawicielem/ przedstawicielami Klienta – osobą/ osobami, która/e bardzo precyzyjnie zapoznaje przedstawicieli Firmy z obszarami pracy Klienta, wizją i misją organizacji, strukturą zatrudnienia, oferowanymi przez niego produktami i/lub usługami. Podczas rozmowy z przedstawicielem Klienta zostają określone luki kompetencyjne, czyli obszary do pracy (na poziomie wiedzy, umiejętności i/lub postaw – kompetencji społecznych) wśród osób, którym ma być dedykowana dana usługa rozwojowa.
 2. Drugi etap to indywidualne wywiady podczas spotkania bezpośredniego, rozmowy telefoniczne lub ankiety (najczęściej anonimowe) przeprowadzone wśród uczestników pracowników Klienta. Najczęściej rozmowy przeprowadzane są z osobami, które będą odbiorcą bezpośrednim usługi rozwojowej. Zdarza się jednak, że w proces badania potrzeb rozwojowych angażowane są inne osoby, członkowie tzw. kwintetu szkoleniowego (m.in. właściciel, menedżer ds. HR i/lub szkoleń), którzy określają potrzeby/ potencjały/ luki kompetencyjne itp. osób, które będą brały udział w usłudze rozwojowej. 

  Często Klient otrzymuje propozycję obserwacji pracowników podczas wykonywania codziennych obowiązków w miejscu pracy przez przedstawicieli Firmy, dzięki czemu wstępnie dokonuje się diagnozy już posiadanych umiejętności oraz tych, które będą trenowane 

  i rozwijane podczas wykonywania usługi rozwojowej (np. w trakcie szkolenia). Podczas spotkań  udzielane są odpowiedzi wszystkie potencjalne wątpliwości lub pytanie, które mogą się pojawić.

 3. Na tym etapie prezentowany jest ostateczny zakres i tematyka usługi rozwojowej (np. temat szkolenia). Zdarza się tak, że po przeprowadzeniu badania potrzeb rozwojowych mogą one ulec częściowej lub całkowitej zmianie w stosunku do pierwotnie akcentowanych potrzeb Klienta. Pracownicy Firmy przygotowują również szczegółowy program szkolenia lub innej usługi rozwojowej.
 4. Z każdym Klientem podpisywana jest umowa, która precyzyjnie kontraktuje zakres usługi, określa prawa i obowiązki dla obydwu stron. Ustalana jest liczba godzin usługi rozwojowej (np. godzi doradztwa, godzin coachingu lub godzin szkolenia) i działań dodatkowych, wzmacniających (tzw. follow up’y). Jeśli usługa rozwojowa obejmuje przeprowadzenie szkolenia, Klient może wybrać wariant 8-godzinny (1 godzina szkoleniowa to 45 min.), który najczęściej ma charakter jednodniowy lub dwudniowy – 16-godzinny, który w dużo większym stopniu pozwalające na utrwalenie treści szkoleniowych. W jego trakcie uczestnicy przyswajają wiedzę na bazie trenowanych umiejętności, otrzymują informacje zwrotne pozwalające na zainicjowanie zmiany swoich dotychczasowych kompetencji.
 5. W kolejnym etapie dochodzi do realizacji usługi rozwojowej. Bardzo często Klienci korzystają z procesów szkoleniowych, podczas których odbywa się kilka lub kilkadziesiąt sesji szkoleń i/lub doradztwa w zależności od wyników badań potrzeb rozwojowych.  W wybranych procesach usługi rozwojowej stosowany jest monitoring przyrostu wiedzy dzięki przeprowadzanemu na początku szkolenia pretestowi i na zakończenie posttestowi. Z kolei po każdym szkoleniu uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacyjną, w której mają możliwość ocenienia szkolenia, trenera oraz podzielenia się swoimi odczuciami po zakończonym treningu.

  Zespół Teichert & Partners poddał analizie proces ewaluacji procesów usług rozwojowych i doszedł do wniosków, że w niektórych przypadkach ankiety ewaluacyjne nie będą anonimowe. Podczas szkolenia menedżerów, coachów  czy trenerów bardzo silny nacisk kładziony jest na kompetencje z zakresu udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych, zarówno tych pozytywnych, jak i rozwojowych. Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu stanowi kanał przekazywania informacji zwrotnej, dlatego też postanowiono, że uczestnicy szkoleń biorą w ten sposób odpowiedzialność osobistą za treść i formę wypełnianej ankiety, co nie ma miejsca w przypadku ankiety wypełnianej w formie anonimowej.

 6. Pracownik firmy Teichert & Partners, który opiekuje się usługą rozwojową dla danego Klienta, po przeprowadzonym procesie usługi rozwojowej kontaktuje się z przedstawicielem Klienta w celu uzyskania informacji zwrotnych po szkoleniu. Podczas rozmowy poruszane są kwestie zadowolenia/niezadowolenia uczestników po szkoleniu; ważny jest feedback, z jakimi odczuciami i refleksjami wrócili do pracy uczestnicy. Przedstawiciel T&P dzieli się również z przedstawicielem Klienta informacjami oraz refleksjami, które uzyskał od Trenera, który był odpowiedzialny za przeprowadzenie usługi rozwojowej. Istotne jest poszanowanie zasady dyskrecji, która przyjmowana jest zawsze w kontrakcie szkolenia, że informacja zwrotna nie obejmuje słów, zachowań i omawianych treści przez konkretnych uczestników, a jedynie dynamikę pracy grupy, oczekiwania i potrzeby uczestników szkolenia na poziomie zgeneralizowanym.
 7. Po przeprowadzeniu wybranych usług rozwojowych (na życzenie Klienta) tworzona jest krótka diagnoza potrzeb i oczekiwań grupy uczestników z wypunktowanymi wskazaniami na przyszłość, jeśli chodzi o rozwój kompetencyjno-zawodowy uczestników.
 8. Ostatni etap przeprowadzany jest już w ścisłej współpracy z przedstawicielami oddelegowanymi przez Klienta. Ma on na celu stworzenie np. narzędzi pomagających uczestnikom szkolenia radzić sobie z wymagającymi klientami lub ich obiekcjami lub zaplanowanie dalszej ścieżki rozwojowej dla poszczególnych pracowników.

Warunki realizacji usług

Firma Teichert & Partners Psychologia i Biznes Hubert Teichert z siedzibą przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 76B/1-2; 71-112 posiada odpowiednie warunki lokalowe oraz wyposażenie zapewniające realizację wysokiej jakości usług. Działania realizowane przez firmę odbywają się w miejscu i warunkach odpowiednich do celu i formy prowadzenia usługi rozwojowej. Zapewniony jest komfort pracy uczestników oraz przestrzegane są zasady BHP oraz higieny pracy umysłowej.

Liczebność grupy dopasowujemy do sal szkoleniowych. W swoich zasobach dysponujemy:

 • dwiema komfortowymi salami szkoleniowymi, jedną o powierzchni 35 m2 i drugą o powierzchni 28 m2;
 • dwiema ogólnodostępnymi toaletami;
 • w każdej z sal na wyposażaniu znajduje się:
 • górne oświetlenie sztuczne,
 • laptop,
 • rzutnik multimedialny,
 • głośniki,
 • flipchart,
 • markery do flipcharta,
 • krzesełka z pulpitem,
 • wykładzina na podłodze,
 • okna z dostępem do świeżego powietrza i światła dziennego,
 • stół,
 • dystrybutor z wodą ciepłą i zimną,
 • czajnik,
 • kawa, herbata (różne rodzaje), cukier, ciastka, kubki, łyżeczki, serwetki, talerzyki;
 • w sali o powierzchni 28 m2 znajduje się wyjście na taras;
 • w sali o powierzchni 35 m2 znajduje się tablica multimedialna;
 • do dyspozycji trenerów i doradców wykonujących usługi rozwojowe pozostają również dwie kamery wraz ze stojakiem oraz podłączeniem do laptopa;
 • do dyspozycji trenerów i doradców wykonujących usługi rozwojowe pozostają różnorakie materiały dydaktyczne i papiernicze (m.in. nożyczki, kleje, pisaki, plastelina, itd.);
 • do dyspozycji trenerów i doradców wykonujących usługi rozwojowe pozostaje bogato wyposażona biblioteczka;
 • posiłki serwowane uczestnikom podczas szkoleń dostarczane są przez zewnętrzną firmę cateringową.

Firma posiada aktualne protokoły:

 • Protokół badania instalacji gazowej lokalu użytkowego;
 • Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego;
 • Protokół z przeglądu instalacji elektrycznej;
 • Protokół z pomiarów ochronnych;
 • Protokół z kontroli przewodów kominowych;
 • Protokół czynności kontrolno-rozpoznawczych z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Identyfikacja potencjalnych sytuacji problemowych:

 • Trener jest chory i nie może przeprowadzić szkolenia (sytuacja jest wiadoma co najmniej na 1 dzień przed terminem odbywania się szkolenia) – koordynator z ramienia T&P dokłada starań w zorganizowaniu trenera o podobnych kompetencjach i doświadczeniu na zastępstwo. Jeżeli jest to niemożliwe, wspólnie z koordynatorem szkolenia po stronie Klienta ustalony zostaje nowy termin szkolenia.
 • Trener jest chory i nie może przeprowadzić szkolenia (sytuacja jest nagła i wiadoma dopiero w dniu odbywania się szkolenia) – koordynator z ramienia T&P wspólnie z koordynatorem szkolenia po stronie Klienta ustala nowy termin szkolenia.
 • Brak prądu/ ogrzewania/ wody – trener w zależności od sytuacji (przede wszystkim miejsca szkolenia) pozostaje w kontakcie z odpowiednimi służbami oraz koordynatorem projektu z ramienia T&P oraz koordynatorem projektu po stronie szkolenia. Celem nadrzędnym pozostaje komfort i bezpieczeństwo uczestników sprzyjające uzyskaniu zakładanych efektów kształcenia. Jeżeli zasady BHP są zachowane i tematyka szkolenia umożliwia jego dalszą realizację, szkolenie jest kontynuowane. Jeśli nie, koordynator z ramienia T&P wspólnie z koordynatorem szkolenia po stronie Klienta ustala nowy termin szkolenia.
 • Awaria sprzętu (komputer, rzutnik, itp.) – jeżeli możliwa jest wymiana uszkodzonego sprzętu na sprawny, trener w porozumieniu z koordynatorem szkolenia po stronie T&P lub koordynatorem szkolenia po stronie Klienta, dokonuje takiej wymiany. Jeżeli nie jest to możliwe, szkolenie jest kontynuowane, jeżeli pozwala na to jego tematyka i awaria nie ma wpływu lub ma bardzo nieznaczny wpływ na osiągnięcie zamierzonych efektów kształcenia. Jeśli zachodzi odmienna sytuacja, koordynator z ramienia T&P wspólnie z koordynatorem szkolenia po stronie Klienta ustala nowy termin szkolenia.
 • Szczególne przypadki losowe (np. wypadek komunikacyjny trenera lub grupy uczestników w drodze na szkolenie lub awaria samochodu, zalanie lub pożar pomieszczeń, w których odbywa się szkolenie, ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiające dojazd na szkolenie) – jeżeli skala występującej sytuacji problemowej jest niewielka (na przykład opóźnienie szkolenie wynosi do 30 min.), szkolenie może zostać rozpoczęte i – po konsultacji z koordynatorami szkolenia po stronie T&P oraz Klienta, a także jego uczestnikami – nieznacznie przedłużone.
 • Niedostarczenie cateringu na szkolenie – jeżeli w wyniku zawartej umowy dostarczenie cateringu było po stronie T&P, trener zgłasza zdarzenie koordynatorowi szkolenia po stronie T&P, a ten dokłada wszelkich starań, aby w jak najszybszym czasie zorganizować catering zastępczy, na przykład sałatki, pizzę lub makaron z restauracji.
 • Klient odwołuje szkolenie (na 3 dni przed terminem szkolenia lub wcześniej) – koordynator szkolenia z ramienia T&P wspólnie z koordynatorem szkolenia po stronie Klienta ustala nowy termin szkolenia.
 • Klient odwołuje szkolenie (na później niż 3 dni przed terminem szkolenia lub wcześniej) – koordynator szkolenia z ramienia T&P ustala, czy zostały poniesione koszty w związku z realizacją szkolenia, a następnie informuje o tym koordynatora szkolenia po stronie Klienta i wspólnie z nim ustala nowy termin szkolenia.

System monitorowania jakości usług

Teichert & Partners Psychologia i Biznes świadczy usługi rozwojowe oraz posiada system monitorowania jakości usług i zadowolenia usługobiorcy, w szczególności identyfikacji oraz sposobu likwidacji zagrożeń i wykorzystania szans.

 1. Jakość usług i zadowolenia usługobiorcy w pierwszej kolejności monitorowana jest poprzez wyniki ankiet ewaluacyjnych. Ankiety każdorazowo wypełniają uczestnicy biorący udział w działaniu rozwojowym (szkolenie, doradztwo) zaraz po przeprowadzonym procesie. Zawarte są w nich informacje zwrotne na temat szkolenia (co się najbardziej podobało, czego zabrakło, które zagadnienia okazały się najbardziej przydatne), kompetencji trenera, poziomu organizacji szkolenia lub doradztwa (ocenia się salę szkoleniową, wyposażenie, catering etc.).
 2. Kolejnym krokiem monitorowania jakości usług i zadowolenia usługobiorcy jest kontakt z przedstawicielem Klienta. Po przeprowadzonym procesie usługi rozwojowej, pracownik firmy Teichert& Partners, opiekujący się usługą rozwojową kontaktuje się z przedstawicielem Klienta w celu uzyskania informacji zwrotnych po szkoleniu. W trakcie rozmowy przekazywane są informacje dotyczące zadowolenia/niezadowolenia uczestników po szkoleniu, ich odczuć i refleksji po powrocie do pracy oraz przydatności szkolenia w czynnościach wykonywanych w pracy.
 3. Jeżeli informacje zwrotne są pozytywne, a nie była to jednorazowa usługa, wówczas planowane są dalsze działania rozwojowe.
 4. Jeżeli natomiast z jakichś powodów usługa rozwojowa nie spełniła oczekiwań Klienta i/lub uczestników, wówczas zbieramy informację zwrotną od przedstawiciela Klienta i porównujemy ją z informacjami uzyskanymi z ankiet ewaluacyjnych (czy i w jakim stopniu są one zbieżne). Firma Teichert & Partners oraz trener/ coach/ doradca realizujący usługę rozwojową poddają szczegółowej analizie powstałą sytuację – co takiego sprawiło, że Klient jest niezadowolony z zaoferowanej usługi. Po takiej analizie zorganizowane zostaje spotkanie z przedstawicielem Klienta i doradcą ze strony firmy Teichert & Partners oraz trenerem/ doradcą/ coachem, aby doprecyzować przyczyny niezadowolenia ze zrealizowanej usługi. Jeżeli ze strony Klienta pojawią się obiektywne przesłanki, że usługa wykonana przez firmę Teichert & Partners nie została dostarczona w najwyższym standardzie, zostaje uruchomiona procedura reklamacyjna.

Procedury kontroli wewnętrznej i ewaluacji działań

Kontrola wewnętrzna to proces nieustannego monitorowania poziomu utrzymywania standardów realizacji usług przez Teichert & Partners.

 1. W celu zbadania przyrostu wiedzy prowadzone są pre oraz post testy.
 2. Wszystkie szkolenia są objęte ewaluacją. Po przeprowadzeniu szkolenia obowiązkowo przeprowadzane są zaawansowane ankiety ewaluacyjne pozwalające na zminimalizowanie efektu badania sympatii uczestników wobec prowadzących szkolenie. Badana jest merytoryka oraz metodologia szkolenia.
 3. Wprowadzane są systemy follow up’ów pokazujące w jak dużym stopniu treści omawiane i trenowane na szkoleniu zostały zaimplementowane do warunków pracy.
 4. Stworzenie specjalnej funkcji dedykowanej osobie zajmującej się analizą dokumentów ankietowych. W sytuacji utrzymujących się niskich not osoba ta spotyka się z właścicielem w celu przedyskutowania sytuacji oraz podjęcia działań naprawczych w stosunku do trenera, coacha, wykładowcy nie realizującego standardów T&P.
 5. Prowadzone są na bieżąco rozmowy z Fundatorami procesów szkoleniowych. Każdy udokumentowany brak satysfakcji oraz spodziewanych efektów szkolenia wynikający z luk kompetencyjnych trenera/trenerki jest analizowany i decyzją właściciela, mogą zostać zwrócone finanse i/lub przeprowadzone jest szkolenie przez innego trenera/trenerkę.
 6. Prowadzone są sesje superwizyjne, mające na celu nieustanne monitorowanie poziomu realizowanych szkoleń. Są one niezapowiedziane i kończą się sesją informacji zwrotnych, motywująco – rozwojowych dla trenerów i coachów.

Nadzór nad udokumentowanymi informacjami

Firma Teichert & Partners Psychologia i Biznes posiada nadzór nad udokumentowanymi informacjami. Treść umowy, która jest zawiązywana między stronami (usługodawcą i usługobiorcą) zobowiązuje do informowania siebie na bieżąco o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie usługi, a w szczególności prowadzących lub mogących doprowadzić do niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Strony mają obowiązek zapewnić współdziałanie pracowników, współpracowników i kontrahentów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania usługi. Teichert & Partners Psychologia i Biznes dopełnia wszelkich formalności, które wynikają z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wobec osób, w stosunku do których świadczyć będzie usługi rozwojowe, objęte przyjętym do realizacji Zamówieniem, w zakresie koniecznym do należytego wykonania usługi. Teichert & Partners Psychologia i Biznes zachowuje w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem usługi rozwojowej, obowiązek zachowania poufności dotyczy również jego pracowników, współpracowników, doradców i innych osób wykonujących usługę z ramienia Teichert & Partners Psychologia i Biznes. Podczas wykonywania usługi rozwojowej jest dokonywany stały nadzór przebiegu szkolenia/doradztwa przez osobę odpowiedzialną za projekt z ramienia Teichert & Partners. Teichert & Partners Psychologia i Biznes posiada procedurę reklamacyjną oraz działań korygujących. Przykładowe działania korygujące:

 1. Ponowne przeprowadzenie badania potrzeb rozwojowych i opracowanie wyników.
 2. Ponowne wykonanie usługi rozwojowej.
 3. Ponowne wykonanie usługi rozwojowej przez innego trenera/coacha/doradcę.

Każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie, dlatego też działania korygujące również są dostosowane do przyczyn, które spowodowały niezadowolenie Klienta. Cała procedura kończy się sesją – spotkaniem pracowników zaangażowanych w świadczenie usług rozwojowych w Teichert & Partners, na którym zostaje omówiona i poddana gruntownej analizie zaistniała sytuacja. Zostają wygenerowane sposoby na uniknięcie niezadowolenia Klienta w przyszłości.

Komunikacja z usługobiorcą

Teichert & Partners Psychologia i Biznes świadczący usługi rozwojowe wdraża skuteczną komunikację z usługobiorcami odnośnie do informacji zwrotnych. We współpracy z Teichert & Partners każdy klient, który korzysta z usług rozwojowych, ma dedykowanego doradcę/konsultanta, który sprawuję opiekę nad relacją – odpowiada na wszystkie pytania oraz pojawiające się ewentualne wątpliwości przez cały okres trwania procesu rozwojowego. Doradca z ramienia Teichert & Partners odpowiada również za uzyskanie od Klienta informacji zwrotnych po przeprowadzeniu usługi rozwojowej.

 1. Pierwszym etapem uzyskania informacji zwrotnych są wyniki ankiet ewaluacyjnych, które każdorazowo wypełniają uczestnicy biorący udział w działaniu rozwojowym (szkolenie, doradztwo). Wypełniając ankietę, Uczestnicy posiadają możliwość wyrażenia opinii na temat jakości i adekwatności szkolenia (co się najbardziej podobało, czego zabrakło, które zagadnienia okazały się najbardziej przydatne), kompetencji trenera, organizacji szkolenia lub doradztwa (oceniają salę szkoleniową, wyposażenie, catering etc.). Za pomocą ankiety ewaluacyjnej badamy reakcję uczestników na działanie rozwojowe. Dzięki ankiecie otrzymujemy pierwszą  informację zwrotną na temat dostarczonej usługi z perspektywy uczestnika. Kserokopię/skan wypełnionych ankiet ewaluacyjnych otrzymuje Klient.
 2. Następnie konsultant/doradca z ramienia Teichert & Partners otrzymuje informację zwrotną od trenera, coacha, doradcy który z ramienia firmy Teichert & Partners został wyznaczony do przeprowadzenia usługi rozwojowej. Osoby te dzielą się swoimi refleksjami, wnioskami i odczuciami w następujących obszarach: jak pracowało się z daną osobą bądź grupą, czy w czasie pracy pojawiły się sytuacje trudne, jaka była dynamika pracy grupy, na co warto zwrócić uwagę w kolejnych planowanych działaniach rozwojowych.
 3. W trzecim etapie pracownik firmy Teichert & Partners kontaktuje się z osobą, która odpowiada za usługę rozwojową z ramienia Klienta w celu uzyskania informacji zwrotnych dotyczących wykonanej usługi rozwojowej. Jeżeli informacje zwrotne są pozytywne, to planowane są dalsze działania rozwojowe. Jeżeli jest to zakończenie procesu lub była to jednorazowa usługa, dziękujemy za współpracę, prosząc o referencje i pozostając w kontakcie.

Jeżeli z jakichś względów usługa nie spełniła oczekiwań Klienta i/lub uczestników, wówczas zbieramy informację zwrotną od przedstawiciela Klienta i porównujemy ją z informacjami uzyskanymi z ankiet ewaluacyjnych (czy i w jakim stopniu są one zbieżne). Firma Teichert & Partners wraz z trenerem/coachem/doradcą, który wykonywał usługę rozwojową, poddaje szczegółowej analizie zaistniałą sytuację, w szczególności co sprawiło, że Klient jest niezadowolony z zaoferowanej usługi. Organizujemy wówczas spotkanie z przedstawicielem Klienta, doradcą ze strony firmy Teichert & Partners oraz trenerem/doradcą/coachem  w celu doprecyzowania przyczyn niezadowolenia dostarczonej usługi. Dążymy do spotkania osobistego, natomiast na życzenie Klienta możliwe jest zorganizowanie telekonferencji. Jeżeli ze strony Klienta są obiektywne przesłanki, że usługa wykonana przez firmę Teichert & Partners nie została dostarczona w najwyższym standardzie, zostaje uruchomiona procedura reklamacyjna.

Polityka zbierania informacji zwrotnych

Teichert & Partners Psychologia i Biznes posiada politykę informacji zwrotnych od usługobiorcy, która jest stosowana po wykonaniu każdej usługi. Jeżeli ze strony Klienta są obiektywne przesłanki, że usługa wykonana przez firmy Teichert & Partners nie została dostarczona w najwyższym standardzie, zostaje uruchomiona procedura reklamacyjna. Procedura reklamacyjna:

 1. Jeżeli usługa rozwojowa nie została dostarczona w najwyższym standardzie wówczas firma Teichert & Partners nie pobiera wynagrodzenia za wykonaną usługę.
 2. Wprowadzane są działania korygujące dostosowane do źródeł/ przyczyn, które spowodowały brak satysfakcji Klienta. Przykładowe działania zaradcze:
  1. Ponowne przeprowadzenie badania potrzeb rozwojowych i opracowanie wyników.
  2. Ponowne wykonanie usługi rozwojowej.
  3. Ponowne wykonanie usługi rozwojowej przez innego trenera/coach/doradcę. Każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie, dlatego też działania korygujące również są dostosowane do przyczyn, które spowodowały niezadowolenia Klienta.
 3. Firma Teichert & Partners bierze wynagrodzenie za usługę, którą dostarcza w najwyższym standardzie.
 4. Cała procedura kończy się sesją – spotkaniem pracowników zaangażowanych w świadczenie usług rozwojowych w Teichert & Partners na którym zostaje omówiona, poddana kolejnej analizie zaistniała sytuacja. Zostają wygenerowane sposoby na uniknięcie niezadowolenia Klienta w przyszłości.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close