Szkolenia z UE

Projekty aktualne:

 

 

underline

Projekty zrealizowane:

 

fb

W ramach projektu „Koncepcja Diversity dla wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw” zaprezentowaliśmy innowacyjny pomysł na udoskonalenie i ulepszenie pracy menedżerów poprzez ponowne rozpoznanie potencjału, tak swojego, jak i pracowników. Określenie talentów, mocnych stron, wybitnych umiejętności oraz obszarów, nad którymi warto się pochylić spowodowało świeże spojrzenie na proces współpracy. Odpowiedzialne zarządzanie sobą oraz pracownikami wynika bowiem z wiedzy o potencjale członków zespołu i przekłada się na efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstw.

Głównym celem projektu było zatem podniesienie kompetencji menedżerów, jednym z efektów zaś publikacja, stanowiąca przewodnik po świecie psychologii zarządzania „Diversity. W drodze do mistrzowskiego zarządzania różnorodnością”. Z jej pomocą możliwe stało się świadome budowanie ścieżek rozwoju zawodowego, adekwatne motywowanie i rozwiązywanie konfliktów, a co najważniejsze komunikowanie się z pracownikami. To wszystko doskonale wpisuje się w zarządzanie różnorodnością, które leży u podstaw sukcesów wybitnych menedżerów.

Do publikacji dołączona została płyta DVD z krótkimi filmami instruktażowymi. Przedstawiają one sceny z życia pracy firmy i relacji miedzy współpracownikami o poszczególnych typach osobowości.

Projekt Diversity współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i składał się z kilku etapów. W celu rozpropagowania koncepcji zorganizowane zostały konferencje w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim oraz w Poznaniu. W każdym z tych miast odbyły się także warsztaty instruktażowe. Ponadto dla 10 firm zaistniała możliwość skorzystania z doradztwa i pomocy w określeniu istotnych potrzeb oraz realizacji działań w celu wdrożenia proponowanej metody zarządzania. Projekt trwał od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.

 

underline

 

fb

W ramach projektu „Nowoczesne zarządzanie i technologie w służbie Ekobiura – szkolenia i doradztwo dla Przedsiębiorstw z sektora MMŚP” każda uczestnicząca w nim firma otrzymała bezpłatne wsparcie zawierające:

I ETAP:

 • 2-dniowe szkolenie z obszaru: NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE I TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE EKOBIURA. Szkolenie wprowadzające z zakresu zarządzania zmianą, LEAN czyli odchudzenia kosztów prowadzenia działalności, obowiązków przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska i rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie w proekologicznej firmie.
 • audyt i indywidualne doradztwo dotyczące możliwości zastosowania tanich rozwiązań proekologicznych i skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwie. Opracowanie indywidualnego planu działania ze wskazaniem efektów ekonomicznych wdrażanych zmian.

II ETAP:

W zależności od wyników audytu i stworzonego Programu Działań Proekologicznych przedsiębiorstwo mogło wziąć udział w kolejnym etapie projektu i wybrać ścieżkę korzystną dla swojej firmy (do wyboru jedna lub łącznie kilka tematycznych ścieżek szkoleniowo-doradczych):

 • ŚCIEŻKA I: PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
 • ŚCIEŻKA II: TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE ŚRODOWISKA
 • ŚCIEŻKA III: ZARZĄDZANIE PROŚRODOWISKOWE

CERTYFIKACJA

Uczestnicy projektu, którzy zdecydowali się na udział w projekcie poprzez szkolenia i doradztwo w ramach jednej ze ścieżek szkoleniowo-doradczych i wdrożenie co najmniej jednej rekomendacji wynikającej z opracowanego planu działań, mieli możliwość uzyskania certyfikatu GREEN LINE CERTYFICATE/STRATEGY & BALANCE, który zapewniał firmie:

 • wiarygodne potwierdzenie spełniania wysokich standardów poszanowania środowiska,
 • prestiż pozwalający wyróżnić się na tle konkurencji,
 • uzyskanie wizerunku firmy przyjaznej dla środowiska,
 • udział w ogólnopolskiej inicjatywie dającej możliwość wymiany doświadczeń, wykorzystania potencjału współpracy i wzajemnej promocji,
 • realny wpływ na kształtowanie świadomości postaw ekologicznych wśród interesariuszy Przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany był w okresie 01.11.2013 r. – 30.06.2015 r. dzięki współfinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

underline

 

811

Projekt “Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności zachodniopomorskich firm”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczął się 1 listopada 2014 r. i trwał do 30 czerwca 2015 r. Skierowany został do pracowników trzech zachodniopomorskich przedsiębiorstw: Ehrle sp. z o.o., Dom Lekarski SA oraz Hotel Lidia sp. z o.o. – zajmujących stanowiska menedżerskie oraz odpowiadających za obsługę klientów. Celem projektu było wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw poprzez podniesienie kompetencji miękkich i językowych w efekcie realizowanych certyfikowanych szkoleń i doradztwa wg metodologii DiSC oraz certyfikowanych kursów języka angielskiego i języka rosyjskiego.

Jak pokazują badania, budowanie dobrych relacji z pracownikami przynosi większe korzyści niż inwestycje (np. w marketing), a dobrze zarządzany zespół podnosi efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa aż o 40%.

Podczas przydzielania odpowiednich pracowników do konkretnych zadań w firmie, menedżer może trafniej tego dokonać, kiedy z nimi współpracuje i dobrze identyfikuje ich potencjały. Metoda DiSC polega na pracy z profilem osobowości, dzięki przeanalizowaniu własnych zachowań i przyporządkowaniu ich do czterech typów zachowań. Poszczególne typy to:

 • D (dominance) – dominacja, typ nastawiony na cel
 • i (influence) – wpływ, typ nastawiony na ludzi
 • S (steadiness) – stabilizacja, typ nastawiony na bezpieczeństwo we współpracy
 • C (conscientiousness) – sumienność, typ nastawiony na dokładność

Poznanie typów zachowań wśród członków personelu umożliwiło właściwe dopasowanie ich potencjału i osobowości do wykonywanych zadań, co skutkuje większą efektywnością pracy i wzrostem motywacji.

 

underline

 

 

fb

Projekt „Kierunek: PRZYSZŁOŚĆ!” – realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – skierowany był wyłącznie do osób pozostających bez zatrudnienia, tj. bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, w wieku do 30 r. ż. lub powyżej 50 r. ż., zamieszkujących jeden z następujących powiatów województwa zachodniopomorskiego: miasto Szczecin, miasto Świnoujście, powiat goleniowski, powiat policki, które zamierzały rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Celem projektu było przygotowanie 40 uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez ich udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie wsparcia finansowego (inwestycyjnego i pomostowego) dla 24 z nich.

W ramach projektu uczestnicy mieli możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:

 • szkolenia z zakresu założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • doradztwo z zakresu przygotowania biznesplanu oraz wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego, opracowania strategii firmy
 • coaching indywidualny pomocny w wyznaczeniu realnych i satysfakcjonujących celów biznesowych oraz w radzeniu sobie z trudnościami
 • wsparcie finansowe w wysokości do 40 000,00 zł na osobę
 • wsparcie pomostowe udzielane przez pierwszych 6 miesięcy w wysokości 1 600,00 zł na miesiąc
 • doradztwo specjalistyczne z zakresu efektywnego wykorzystania przyznanego wsparcia finansowego i pomostowego

Projekt realizowany był w okresie 01.10.2013 r. – 30.06.2015 r. Zgłosiło się do niego 107 zainteresowanych osób,

 

underline

 

 

post_kompas

Projekt „Doradztwo i szkolenia kompasem w czasie zmian” był projektem informacyjno-promocyjnym, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczął się 1 marca 2012 r. i trwał do 30 kwietnia 2013 r. Jego głównym celem było zaprezentowanie Przedsiębiorcom z naszego regionu, jak niezwykle pomocnym narzędziem może być skorzystanie z doradztwa lub szkoleń w okresie zmian. Powszechnie sądzi się, że szkolenia są sposobem na motywowanie i nagradzanie pracowników lub uzupełnianie ich wiedzy. Prowadzone od lat badania i obserwacje jednoznacznie potwierdzają, że są to wysoce skuteczne narzędzia wspierające firmy przechodzące procesy modernizacyjne i adaptacyjne. Warto zatem spojrzeć na doradztwo i szkolenia z szerszej perspektywy i zacząć wykorzystywać ich potencjał, tym bardziej, że funkcjonowanie na dzisiejszym turbulentnym rynku nie jest dla Przedsiębiorców łatwym zadaniem. Na konferencjach w Szczecinie i Koszalinie gościliśmy ponad 500 uczestników oraz ponad 10 ekspertów w obszarze wprowadzania zmian w organizacjach.

 

underline

 

 post_pomost

Celem projektu „Pomost szkoleniowo-doradczy sposobem na bezpieczne przejście przez zmianę” było zachęcenie pracowników i przedstawicieli kadr zarządzających przedsiębiorstw do stosowania szkoleń i doradztwa w trakcie wprowadzania zmian. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W czasie jego realizacji, od 1 marca 2012 r. do 31 lipca 2013 r., przeprowadziliśmy badania dotyczące wprowadzania zmian i sytuacji zachodniopomorskich przedsiębiorstw, zrealizowaliśmy cykl 6 konferencji na temat wprowadzania i przeprowadzania zmian w przedsiębiorstwach oraz zorganizowaliśmy targi usług szkoleniowo-doradczych w Szczecinie i w Koszalinie. Podczas konferencji, obok paneli dyskusyjnych, miały miejsce odczyty znanych i poważanych specjalistów z obszaru wprowadzania zmian, a także stosowania szkoleń i doradztwa. Część teoretyczna konferencji była oparta na koncepcji wprowadzania zmian do organizacji J.P. Kottera.

 

underline

 

Projekt “Inwestycje w kompetencje – szansą na rynku pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczął się 1 sierpnia 2010 r. i trwał do końca roku 2011. W jego ramach zostało przeszkolonych 308 osób. Skierowany był on do wszystkich osób zatrudnionych (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne), zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, które z własnej inicjatywy chciały podwyższyć swoje kwalifikacje. Udział w szkoleniach był bezpłatny.

W ramach projektu uczestnicy mieli następujące moduły szkoleniowe do wyboru:

 • SKUTECZNY MARKETING i PR
 • NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PERSONELEM
 • PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA i SPRZEDAŻ
 • SKUTECZNY TRENER – COACH

Na każdy moduł składało się 7 tematów szkoleniowych (w tym praktyczne warsztaty robocze wieńczące udział), każdy liczył po 8 godzin. Rekrutacja chętnych do udziału w projekcie przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania.

 

underline

 

Projekt „Akademia Zarządzania” rozpoczął się 1 października 2009 r. i trwał do 30 listopada 2010 r. Zrealizowany został dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wzięło w nim udział 96 przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego. Szkolenie obejmowało realizację 6 tematów dotyczących zarządzania dla 8 grup liczących średnio po 12 osób.

 • Przeszkoliliśmy 96 osób, które zostały wydelegowane z ponad 60 firm,
 • Przeprowadziliśmy 480 godzin szkoleniowych,
 • Uczestnicy łącznie otrzymali 96 kompletów materiałów szkoleniowych, pendrive`ów oraz 192 książki dotyczące tematyki zarządzania,
 • W ankietach uczestnicy (ogromna większość) zadeklarowali rozwój kompetencji we wszystkich obszarach, które obejmowały szkolenia.
 • Na pytanie w ankietach oceniających szkolenie: czy poleciłbyś szkolenia organizowane przez Teichert & Partners swoim znajomym, ponad 90% pytanych osób odpowiedziało TAK, uzasadniając swoją odpowiedź profesjonalnym i merytorycznym przygotowaniem trenerów, dobrą organizacją, praktycznymi treściami jakimi były wypełnione szkolenia oraz świetną atmosferą panującą między pracownikami firmy.

 

underline

 

Projekt “Kompetencje pracowników kapitałem przedsiębiorstw” trwał od sierpnia 2008 r. do grudnia 2009 r. Zrealizowany został dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wzięły w nim udział 164 osoby pracujące z woj. zachodniopomorskiego. Projekt składał się z dwóch bloków tematycznych: “Akademia menedżera” oraz “Specjalista ds. obsługi klienta”. W obu modułach dla każdej z grup zrealizowano 6 tematów.

W projekcie:

 • Przeszkoliliśmy 308 osób,
 • Przeprowadziliśmy 1232 godziny szkoleniowe,
 • Uczestnicy łącznie otrzymali 308 kompletów materiałów szkoleniowych, pendrive`ów oraz 924 książki dotyczące tematyki szkoleń,
 • W ankietach ewaluacyjnych uczestnicy (ogromna większość) zadeklarowali rozwój kompetencji we wszystkich obszarach, które obejmowały szkolenia.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close