Szkolenia dla firm

SZTUKA SPRZEDAŻY I NEGOCJACJI PRZEZ TELEFON
trening na bazie odsłuchów rozmów telefonicznych NOWOŚĆ!
Szkolenie polega na przeprowadzaniu rozmów ze swoim klientami, którym towarzyszy trener, odsłuchując je na słuchawkach. Dzięki specjalnie opracowanemu programowi trener udziela informacji zwrotnych, sugestii szkolącemu się, które mogą być natychmiast wprowadzone do rozmowy. Takie sesje są najskuteczniejszą formą trenowania umiejętności związanych z telefoniczną obsługą i sprzedażą przez telefon. Nauka w oparciu o doświadczenia z miejsca pracy jest najbardziej przyswajalną formą zmiany swoich dotychczasowych umiejętności.

 

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA
Szkolenie pozwala trenować i doskonalić umiejętności obsługi klienta umożliwiające skuteczną komunikację z klientem, podejmowanie działania w celu zaspokojenia jego potrzeb w ramach możliwości firmy, elastyczność w kontaktach z trudnymi klientami. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników różnych szczebli mających kontakt z klientem np. przedstawicieli handlowych, sprzedawców, pracowników biura obsługi, serwisu itp.

 

SZTUKA PROFESJONALNEJ SPRZEDAŻY
W okresie narastających zmagań z konkurencją sprawą podstawową staje się umiejętność budowania przyjaznych stosunków z klientami. Jest to tym ważniejsze, im mniej konkurencyjny jest projekt lub usługa. Odpowiednie argumenty powinny być użyte we właściwym czasie oraz w stosunku do właściwych klientów tak, aby przekonać, że jedynie Ty jesteś w stanie sprostać ich potrzebom.

 

OBSŁUGA KLIENTÓW KLUCZOWYCH
Celem tego szkolenia jest uświadomienie znaczenia postępowania ze stałymi klientami oraz wypracowanie jego strategii. Uczestnicy trenują sposoby komunikowania się w trakcie poszczególnych etapów oraz uzyskiwania interesujących ich informacji na temat klientów i relacji pomiędzy wysiłkiem włożonym w sprzedaż a zyskiem.

 

TELEMARKETING
Kontakt telefoniczny z pracownikami firmy jest podstawowym (najczęściej pierwszym) czynnikiem, na podstawie którego klienci dokonują oceny jakości obsługi. Oczekiwania klientów to nie tylko dobra oferta i sprawna obsługa, ale także uprzejmość, cierpliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów oraz rozwiązywania konfliktów również przez telefon. Szkolenie obejmuje dwa aspekty wykorzystania telefonu: w obsłudze klienta i jako narzędzia sprzedaży.

 

SZTUKA NEGOCJACJI
Szkolenie to umożliwia wszechstronny wgląd w proces negocjacji. Koncentruje się ono na uświadomieniu konieczności takiego negocjowania, w czasie którego zachowana jest równowaga pomiędzy własnym punktem widzenia i własnymi interesami a chęcią i koniecznością zachowania dobrych stosunków.

 

NLP W PROCESIE SPRZEDAŻY
Podczas tego szkolenia uczestnicy poznają metody oddziaływania na nieświadomą część umysłu klienta zaczerpnięte z teorii neurolingwistycznego programowania możliwe do zastosowania na różnych etapach procesu sprzedaży. Należą do nich m.in. techniki argumentacji, implikacje i presupozycje.

 

STRATEGIE RADZENIA SOBIE Z “TRUDNYM” KLIENTEM
Celem szkolenia jest zorientowanie na klienta, tj. na jego potrzeby i oczekiwania, zwłaszcza na klienta tzw. “trudnego”. Wypracowanie umiejętności nawiązania kontaktu, porozumienia w sytuacji konfliktowej oraz asertywnego zachowania się. Poznanie sztuka skutecznej argumentacji. Nauczenie praktycznych metod pracy z klientem, pozwalających budować trwałe i satysfakcjonujące relacje oraz realizować cele związane z utrzymaniem klienta w obliczu szerokiej konkurencji.

 

COACHING DLA KADRY KIEROWNICZEJ
Coaching jest procesem pomagającym rozwijać umiejętności i osiągać lepsze wyniki działań poprzez ocenę, ukierunkowaną na praktykę i informację zwrotną. Rozumiemy coaching jako „zmianę na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw zachodzącą w przestrzeni kontaktu pomiędzy adeptem i coachem, między Ja i Ty”. Projekty coachingowe realizujemy od niemal 10 lat. Są one jednym z najistotniejszych aspektów naszej pracy i formułą, dzięki której wspieramy rozwój naszych klientów.

 

SAVOIR-VIRE W BIZNESIE
Znajomość obyczajów, konwenansów towarzyskich, dobrych manier, reguł grzecznościowych, czyli tak zwana etykieta biznesowa otwiera nam drzwi oficjalnych konferencji i spotkań, wystawnych bankietów, wielkiej gali. Pozwala nam swobodnie i pewnie poruszać się w życiu zawodowym i prywatnym, kreując jednocześnie profesjonalny wizerunek siebie i firmy.

 

SZTUKA MOTYWACJI
Celem tego szkolenia jest dostarczenie menedżerom technik regulacji zachowań podwładnych oraz wzmacniania postaw aktywnych i kreatywnych dzięki stosowaniu właściwego systemu motywacji opartej na zdrowych regułach gry ekonomicznej.

 

OCENA PRACOWNIKA
Jednym z bardziej skutecznych instrumentów służących motywowaniu pracowników oraz monitorowaniu ich postępów są właściwie przeprowadzone oceny okresowe. Każda firma posiada własne metody dokonywania oceny pracownika, które łączą ją z systemem wynagradzania oraz polityki personalnej. Należy zadbać o to, aby ocena była nastawiona na przyszłość, by wspomagała rozwój osobisty pracownika oraz jego możliwości.

 

REKRUTACJA I SELEKCJA PERSONELU
Szkolenie dotyczy przygotowania i przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na dowolne stanowisko w firmie. Obejmuje ono pełny zakres wiedzy na temat możliwości realizacyjnych oraz pozwala na przetrenowanie kluczowego elementu procedury, jakim jest rozmowa rekrutacyjna.

 

LEADERSHIP
Tradycyjne zarządzanie polega na wyznaczaniu zadań, koordynowaniu prac, ich nadzorowaniu i kontrolowaniu przez kierownika. W ten sposób można wyegzekwować wykonanie obowiązkowych czynności, natomiast trudne jest wyzwolenie tkwiących w pracownikach możliwości, kreatywności i zaangażowania. Przywódca (lider) inspiruje pracowników, dostarcza im wizji i motywacji, wyznacza kierunek rozwoju ludzi i organizacji jako całości. Pod wpływem przywódcy pracownicy zachowują się w sposób zgodny ze strategią i misją firmy, realizują zamierzone cele, rozwijając przy tym swoją osobowość i zwiększając satysfakcję z pracy. Udział w szkoleniu pozwala m.in. na rozpoznanie i rozwijanie osobistych umiejętności przywódczych oraz zdobycie wiedzy o różnych stylach kierowania i warunkach ich stosowania.

 

ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI
Szkolenie to przygotowywane jest na miarę procedur reklamacyjnych obowiązujących w firmie. Pozwala poznać metody skutecznego działania na różnych etapach procesu reklamacyjnego od przekroczenia oporu i właściwego reagowania na emocje klienta, przez efektywne negocjowanie i odpieranie zastrzeżeń, po satysfakcjonujące dla obu stron zamknięcie sprawy.

 

PROFESJONALNY MARKETING
W dobie globalnego przepływu produktów i usług strategia marketingowa zyskuje na znaczeniu, jako jeden z kluczowych elementów przekładających się na sukces w biznesie. Jej główną ideą jest doprowadzenie do wymiany, która w pełni zaspokoi potrzeby nabywcy i jednocześnie pozwoli zrealizować cele firmy. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu podejściu do rynku, produktów oraz odbiorcy – filozofii przedsiębiorstwa realizowanej w oparciu o zespół metod i technik badania oraz działania na konkurencyjnym rynku. Szkolenie zawiera m.in. tematykę budowania strategii produktu, zarządzania produktem, oceny konkurencyjności, segmentacji rynku, jak i programów lojalnościowych.

 

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
W procesie bezpośredniego zarządzania ludźmi menedżerowie często stają przed koniecznością rozwiązywania problemów i odpowiedzi na pytania takie, jak np.: Jak motywować pracowników? Jak ich instruować? Jak przeprowadzać ocenę pracy? Jak korygować niewłaściwe zachowania pracowników? Kiedy i jak doradzać? Zadaniem menedżera jest również umożliwienie podwładnym rozwoju zawodowego i osobistego oraz umiejętne wykorzystanie ich talentów i umiejętności. Codzienna praktyka jest trudnym i kosztownym nauczycielem, ale nasze szkolenie daje odpowiedzi na pytania dotyczące tych kwestii.

 

BUDOWANIE ZESPOŁU
Uczestnicy szkolenia lepiej uświadomią sobie swoją rolę w zespole, w którym pracują oraz zrozumieją podstawowe czynniki decydujące o zbudowaniu sprawnie działającej grupy. Mogą również ocenić poziom efektywności grupy, rozwinąć umiejętności i zachowania konieczne do współpracy z zespołem oraz nauczyć się stawiania motywujących celów.

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli menedżerowi zaplanować własny projekt, precyzyjnie oszacować jego koszt, określić czas i sporządzić harmonogram jego realizacji, a także wykorzystywać program komputerowy do wspomagania tych zadań jak również do kontroli przebiegu projektu.

 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
Warunki, w jakich przyszło działać współczesnym organizacjom są dalekie od stabilności i przewidywalności. Firmy funkcjonują w atmosferze permanentnych zmian i turbulencji. Menedżerowie spotykają się z koniecznością modyfikacji metod działania, które są powodowane przez coraz większe wymagania, dotyczące osiąganych wyników. A wszystko po to, aby uczynić organizację bardziej konkurencyjną i efektywną. Działania te będą skuteczne, jeśli odbędą się przy poparciu zaangażowanych pracowników. W naszym szkoleniu przdstawiamy, jak przeprowadzać zmiany, aby realizować założenia i jednocześnie przekonać do nich ludzi.

 

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE
Każda firma, która chce przetrwać i rozwijać się w warunkach globalnej konkurencji, pracuje nad swoją strategią i sposobami jej realizowania. Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard) jest doskonałym narzędziem do wyznaczania i monitorowania celów w organizacji, zarówno strategicznych, jak i wyznaczanych poszczególnym pracownikom. Dzięki temu systemowi menedżerowie zawsze wiedzą, na jakim etapie działania znajduje się kierowana przez nich firma i jak z realizacją wyników radzą sobie jej pracownicy.

 

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
Czym jest strategia? Strategia jest mapą, dzięki której firma wie, jak przejść z punktu, w którym się aktualnie znajduje, do celu, jaki sobie wyznacza w perspektywie zarówno tej najbliższej, jak i tej długoterminowej. Funkcjonowanie w dzisiejszych czasach bez takiej mapy jest ryzykowne i trudno przewidzieć, do czego doprowadzi. Firmy, które są świadome, co znaczy konkurencja i gospodarka globalna nie tylko oparły swoje funkcjonowanie na dobrze opracowanej strategii, ale również na bieżąco ją modyfikują. Przygotowane przez nas szkolenie umożliwia zapoznanie się z procesem budowania indywidualnej strategii dla Państwa firmy.

 

ZAKUPY
Wiele firm w swojej bieżącej działalności opiera wynik finansowy głównie na osiąganych przychodach. Jest to tendencja właściwa, jednak wyniki można w istotny sposób poprawić, analizując i zarządzając kosztami, jakie generuje przedsiębiorstwo. Szkolenie to pozwoli Państwu dowiedzieć się, jak efektywnie kupować, aby optymalizować koszty.

 

ZARZĄDZANIE PROCESAMI
Każda organizacja funkcjonuje za pomocą powiązanych wzajemnie procesów. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu dowiecie się Państwo, jak skutecznie identyfikować procesy zachodzące w Waszej firmie, analizować czas ich przebiegu oraz jak je optymalizować. W trakcie zajęć pokazujemy, jak powinny przebiegać procesy w firmie, gdzie napotyka się nadmiar administracji lub błędne działania i kto powinien za nie odpowiadać. Wspólnie stworzymy mapy optymalnych procesów.

 

PUBLIC RELATIONS
Z PR jest tak, jak z pogodą: może być dobre lub złe, ale nie może nie być go wcale. Ilu klientów potrafi podać z pamięci adres internetowy Państwa firmy? Do kogo media częściej zwracają się z prośbą o komentarz rynkowy –  do Państwa, czy do konkurencji? Co mówią i myślą o firmie jej pracownicy? Dlaczego w relacji z targów nie pojawia się Państwa nazwa albo logo? Reputacja danej firmy czy organizacji to jedna z jej najcenniejszych wartości. Solidną reputację i skuteczne PR należy umieć odróżnić od taniego rozgłosu. Szkolenie pomoże poznać sposoby, dzięki którym public relations buduje i umacnia dobry wizerunek firmy czy organizacji. Oferuje ono m.in. rozwijanie umiejętności z zakresu PR w takich obszarach, jak tworzenie wizerunku, komunikowanie się z pracownikami, troska o klienta, organizowanie imprez, e-PR, sytuacja kryzysowa, elementy IR, zasady współpracy z mediami, tworzenia skutecznych komunikatów oraz promowania firmy. Relacje firmy z otoczeniem stanowią ważne narzędzie, które może znacząco przyczynić się do jej sukcesu.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close